Soodvisnost zgradbe atoma in lege elementov v periodnem sistemu

Atomski radij v skupini narašča, ker narašča število lupin in elektronov. Atom, ki je v skupini nižje, ima zunanje elektrone v bolj oddaljeni lupini kot element, ki je višje v skupini. 

Elementom v periodi od leve proti desni število elektronov prav tako narašča. Ti elektroni so v isti lupini. Istočasno se povečuje naboj jedra, ki pa vedno bolj privlači elektrone v isti lupini, zato se atomski radij po periodi od leve proti desni zmanjšuje.

 

Učitelj lahko za to poglavje uporabi delovni list, ki smo ga pripravili. Učenci bodo za aktivnosti potrebovali mobilni telefon, na katerega si bodo namestili aplikacije, ki jih bodo skenirali s QR kodami.

Več molekul, ki jih lahko učenci skenirajo z aplikacijo Molecul AR, smo vam pripeli spodaj.

Viri:

  • Graunar, M., idr., (2018), Kemija danes 1, učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole, Ljubljana, DZS.
  • Viri molekul in spoijn, prevzeto s: http://molview.org/?cid=73963
  • MolecularAR, (2018), prevzeto s: https://organicchemexplained.com/molecular-augmented-reality-app/
Delite kolegom učiteljem!
Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on RedditPin on Pinterest