Atomi in molekule

Vse snovi v vesolju so sestavljene iz majhnih delcev, ki jim pravimo atomi. Atomi sestavljajo tudi snovi na Zemlji, ki so del žive in nežive narave, sestavljajo torej tudi tvoje telo. Iz atomov so zgrajeni večji delci, ki jim pravimo molekule. Atomi in molekule so nevtralni delci, poznamo pa tudi delce, ki imajo pozitiven ali negativen naboj. Ti delci so ioni, vendar boste ione spoznali v poglavjih v nadaljevanju.

Uporaben posnetek za razlago atomov in molekul:

 

Primerjava sheme atoma in molekule:

Atom:                                                                           Molekula:

Naloga za ponovitev gradnikov snovi:

Viri in literatura:

Graunar, M., idr., (2018), Kemija danes 1, učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole, Ljubljana, DZS.

Vir modelov: http://molview.org/

Delite kolegom učiteljem!
Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someoneShare on RedditPin on Pinterest